Programmet för romsk politik 2023–2030

Finlands program för romsk politik (Rompo3) gäller åren 2023–2030. Rompo3 grundar sig på EU:s strategiska ram för romers jämlikhet, inkludering och delaktighet. Som EU-medlemsstat har Finland förbundit sig till målen i ramprogrammet och strävar efter att främja romers jämlikhet och inkludering inom olika livsområden.

Genomgående mål för programmet Rompo3 är jämlikhet, inkludering och delaktighet samt att undanröja diskrimineringen av romer genom ingripande. Dessa prioriteringar styr integreringen av de rompolitiska åtgärderna. I programmet Rompo3 ingår fyra sektorspecifika målhelheter som gäller utbildning, sysselsättning, boende och hälsa och dessutom åtgärder som stärker romernas sociala, språkliga och kulturella rättigheter. Rompo3 har utarbetats i samarbete med olika intressentgrupper och åtgärderna riktas med hjälp av livscykelmodellen.

I enlighet med Europeiska kommissionens riktlinjer rapporteras om genomförandet vartannat år. Kommissionen följer upp framstegen med hjälp av enkäter som EU:s byrå för grundläggande rättigheter gör och genom respons från det civila samhället. EU:s nuvarande 10-årsplan genomgår en grundlig halvtidsutvärdering på EU-nivå och en halvtidsutvärdering för Finlands del har också skrivits in i programmet Rompo3.

Finlands program för romsk politik 2023-2030