• Delegationen för romska ärenden

Riksomfattande delegationen för romska ärenden

Delegationen arbetar i anslutning till socialochhälsovårdsministeriet. Den riksomfattande delegationen för romskaärenden har till uppgift att främja den romskabefolkningens möjligheter att på likvärdiga villkor delta i samhällslivet samt att främja den romska befolkningens ekonomiska, sociala och kulturella levnadsförhållanden. Delegationen verkar som ett samarbets- och sakkunnig organ mellan romer och myndigheter i Finland. Delegationen började sin verksamhet år 1956. Statsrådet tillsätter delegationen för tre år åtgången.

Delegationen består av en ordförandeoch en vice ordförande samt högst 16 andra medlemmar. Hälften av delegationens medlemmar representerar den romska befolkningen. De övriga medlemmarna representerar socialochhälsovårdsministeriets, utrikesministeriets, inrikesministeriets, undervisnings- och kulturministeriets, arbets- och näringsministeriets, miljöministeriets och Utbildningsstyrelsens förvaltningsområden.

Delegationen sysselsätter en heltidsanställd generalsekreterare. Generalsekreteraren bereder delegationens arbete och verkställer delegationens beslut. Vanligen är ordföranden ennuvarande riksdagsledamot.

Delegationen sammanträder 5-6 gånger per år. Arbetsutskottet bereder de ärenden som tas upp vid delegationens möten. Delegationen ordnar årligen riksomfattande seminarier, till vilka både myndigheternas och den romskabefolkningens representanter inbjuds. Seminarierna anknyter till aktuella teman i delegationens årliga verksamhetsplaner. Delegationen har redan länge samarbetat med de nordiskaländerna och internationella organisationer.

Samarbete och påverkan

Delegationen har påverkat den finländska lagstiftningens och förvaltningens utveckling i frågor som berör romer. På delegationens initiativ grundades gruppen för romernas utbildning vid Utbildningsstyrelsen år 1994. Bestämmelser om rätten för romer att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur fogades till grundlagen år 2000. Tyngdpunkten för delegationens arbete ligger på verksamheten i hemlandet.

Det internationella samarbetet och frågor i anslutning till det har de senaste åren ökat kännbar t i delegationens arbete. Utveckling av den internationella och nationella lagstiftningen beträffande mänskliga rättigheter, minoriteter och diskriminering för med sig nya uppgifter. Delegationen samarbetar med myndigheter, organisationer och andra samarbetspartner. Dessutom följer delegationen Europarådets, Europeiska unionens och Organisationens för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) strävan att förstärka romernas jämlikhet och delaktighet.

De regionala delegationerna för romska ärenden

Det finns fyra regionala delegationer för romska ärenden i anslutning till regionförvaltningsverken i Södra Finland, Västra Finland, Sydvästra Finland och Norra Finland. De regionala delegationerna verkar som tväradministrativa samarbetsorganen mellan den romska befolkningen och myndigheter. Till de regionala delegationernas uppgifter hör att främja likställdhet och att motarbeta diskriminering. De regionala delegationerna har erbjudit romerna möjlighet att engagera sig i beslutsfattande. Delegationernas uppgifter och ställning baserar sig på statsrådets förordning.