Kolmas romanipoliittinen ohjelma tukee yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen Suomen kolmannesta romanipoliittisesta ohjelmasta (Rompo 3). Vuosille 2023-2030 ajoittuvan ohjelman päätavoitteena on tukea romanien osallisuutta, osallistumista ja yhdenvertaisuutta sekä poistaa syrjintää romanivastaisuuteen puuttumalla.

Ohjelmassa on neljä sektoraalista tavoitekokonaisuutta, jotka liittyvät koulutukseen, työllisyyteen, asumiseen sekä terveyteen.

Erityisiä painopisteitä ovat lasten ja nuorten oikeudet sekä osallisuus, iäkkäiden ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevien yhdenvertaiset toimintaedellytykset, työllistymisen monimuotoisuus ja syrjimättömyys sekä romanien kielen ja kulttuurin ylläpitäminen.

Ohjelmassa ehdotetut toimenpiteet on valittu yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Toimenpiteitä kohdennetaan elinkaarimallin avulla ja ne tähtäävät romanien perusoikeuksien yhdenvertaiseen toteutumiseen.

Kolmannella ohjelmakaudella keskiössä ovat alueellisesti toteutettavat toimenpiteet. Alueellisilla romaniasiain neuvottelukunnilla sekä kuntien ja kaupunkien paikallisromanityöryhmillä on entistä suurempi rooli toimenpiteiden edistämisessä. Viranomaiset, organisaatiot ja muut tunnistetut yhteistyötahot päättävät itsenäisesti toimenpiteiden mahdollisesta toteuttamisesta, muodosta, laajuudesta ja sisällöstä. Ohjelman taustalla on Euroopan Unionin strateginen puiteohjelma, jonka mukaisesti ohjelmakausi ajoittuu vuosille 2023-2030. Suomi on sitoutunut puiteohjelman tavoitteisiin ja pyrkii edistämään romanien yhdenvertaisuutta ja osallisuutta eri elämänalueilla.

Euroopan komissio seuraa ohjelman edistymistä hyödyntäen Euroopan unionin perusoikeusviraston kyselyjä ja kansalaisyhteiskunnan antamaa palautetta. Ohjelman täytäntöönpanosta raportoidaan kahden vuoden välein komission ohjeistuksen mukaisesti.

Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2023/11 Suomen Romanipoliittisesta ohjelmasta 2023-2030

  • Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta RONK

Romanipoliittinen ohjelma 2010-2017

Romanipoliittinen ohjelma työryhmän selvitys
Seurantaraportti 2013