Kolmas romanipoliittinen ohjelma tukee romanien osallisuutta 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.2.2023 14.09
Tiedote

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen Suomen kolmannesta romanipoliittisesta ohjelmasta (Rompo 3). Vuosille 2023-2030 ajoittuvan ohjelman päätavoitteena on tukea romanien osallisuutta, osallistumista ja yhdenvertaisuutta sekä poistaa syrjintää romanivastaisuuteen puuttumalla. 

Ohjelmassa on neljä sektoraalista tavoitekokonaisuutta, jotka liittyvät koulutukseen, työllisyyteen, asumiseen sekä terveyteen. 

Erityisiä painopisteitä ovat lasten ja nuorten oikeudet sekä osallisuus, iäkkäiden ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevien yhdenvertaiset toimintaedellytykset, työllistymisen monimuotoisuus ja syrjimättömyys sekä romanien kielen ja kulttuurin ylläpitäminen.

Ohjelman toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä 

Ohjelmassa ehdotetut toimenpiteet on valittu yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Toimenpiteitä kohdennetaan elinkaarimallin avulla ja ne tähtäävät romanien perusoikeuksien yhdenvertaiseen toteutumiseen.

Kolmannella ohjelmakaudella keskiössä ovat alueellisesti toteutettavat toimenpiteet. Alueellisilla romaniasiain neuvottelukunnilla sekä kuntien ja kaupunkien paikallisromanityöryhmillä on entistä suurempi rooli toimenpiteiden edistämisessä.

Viranomaiset, organisaatiot ja muut tunnistetut yhteistyötahot päättävät itsenäisesti toimenpiteiden mahdollisesta toteuttamisesta, muodosta, laajuudesta ja sisällöstä.

Ohjelmalle tehdään erillinen toimeenpanosuunnitelma. 

Suomi on sitoutunut romanien yhdenvertaisuuden edistämiseen

Ohjelman taustalla on Euroopan Unionin strateginen puiteohjelma, jonka mukaisesti ohjelmakausi ajoittuu vuosille 2023-2030. Suomi on sitoutunut puiteohjelman tavoitteisiin ja pyrkii edistämään romanien yhdenvertaisuutta ja osallisuutta eri elämänalueilla.

Euroopan komissio seuraa ohjelman edistymistä hyödyntäen Euroopan unionin perusoikeusviraston kyselyjä ja kansalaisyhteiskunnan antamaa palautetta. Ohjelman täytäntöönpanosta raportoidaan kahden vuoden välein komission ohjeistuksen mukaisesti. 

Lisätietoja

romaniasiain neuvottelukunnan pääsihteeri, erityisasiantuntija Anneli Weiste, [email protected]