Hyppää sisältöön

Romaninaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen: Malli romaninaisten tilanteen edistämiseksi Euroopan neuvoston jäsenmaissa

19.10.2020 14.20
Tiedote

Filosofian tohtori Zora Popova toteutti selvityksen siitä, miten Euroopan neuvoston jäsenmaiden kansalliset romanien integraatiostrategiat huomioivat romaninaisten ja -tyttöjen kokeman moniperustaisen syrjinnän. Selvityksen perusteella on muodostettu malli romaninaisten ja -tyttöjen voimaantumisen tukemiseksi eli heidän vaikutusmahdollisuuksiensa lisäämiseksi.

Selvityksen tausta

Selvityksessä tarkasteltiin, suojelevatko kansalliset romaniväestön integraatiostrategiat romaninaisten oikeuksia huomioimalla moniperustaisen syrjinnän ja mahdollistavatko ne romaninaisten täyden potentiaalin hyödyntämisen. Moniperustainen syrjintä tarkoittaa, että yksilö voi joutua syrjityksi usean ominaisuutensa vuoksi.

Selvityksen tarkoituksena oli tukea vuonna 2021 järjestettävän 8. romaninaisten kansainvälisen konferenssin (IRWC) järjestämistä (ADI-ROM) sekä edistää Euroopan neuvoston romaninaisten voimaantumista tukevaa työtä ja Euroopan talousyhteisön (EEC) romanien integraatiota tukevia toimenpiteitä.

Selvityksen tarkoituksena oli myös nostaa esiin Euroopan neuvoston sukupuolten tasa-arvostrategian (2018–2023), EU:n romanien ja matkailijoiden osallistamisen strategisen toimintaohjelman (2020 –2025) sekä YK:n strategisen kehitysohjelman 2030 esille tuomia haasteita ja tavoitteita. Lisäksi selvitys pyrki luomaan jäsenmaille puitteet romanien integraatiopolitiikan sukupuolinäkökohtien arvioimiseksi kansallisella tasolla sekä mallin kansallisille romaninaisten voimaantumista edistäville suunnitelmille. 

Selvityksen toteutus

Selvitys toteutettiin vertailemalla Euroopan neuvoston jäsenmaiden viimeisimpiä saatavilla olevia kansallisia romanien integraatiostrategioita (National Roma Integration Strategy, NRIS) sekä olennaisia romaninaisiin kohdistuvia strategisia toimintaohjelmia. Selvityksessä tarkasteltuja jäsenmaita NRIS:n osalta olivat Bulgaria, Tsekki, Unkari, Romania, Slovakia ja Irlanti. 

Analyysikehyksenä käytettiin vuoden 2012 Euroopan naisten eturyhmän (European Women's Lobby, EWL) kantaa romani- ja matkailijanaisten moniperustaisen syrjinnän torjumisesta sekä Euroopan parlamentin vuosien 2013-2016 päätöslauselmaa NRIS-järjestelmän sukupuolinäkökohdista.

Tulokset

Selvityksen mukaan lainsäädännön ja politiikkaohjelmien tasolla romaninaisia ja -tyttöjä suojellaan syrjinnän vastaisilla laeilla, mutta vain harvoissa maissa moniperustaiseen syrjintään voidaan puuttua lainsäädännöllä, eikä näissäkään maissa ole olemassa politiikkaohjelmia, jotka toisivat esiin moniperustaista syrjintää. Moniperustaisesta syrjinnästä aiheutuvat haitat ovat moninaisia ja romaninaiset ja -tytöt ovat yksi Euroopan haavoittuvimmista ryhmistä. Lainsäädännön ja poliitiikkaohjelmien tasolla vaaditaan erityistä huomiota ja kohdennettua toimintaa, jota tuetaan asiaa koskevilla säädöksillä ja/tai strategisilla poliittisilla suunnitelmilla.

Selvitys osoitti, että kansallisilla hallituksilla on selvä käsitys romaninaisten kohtaamista ongelmista ja moniperustaisesta syrjinnästä, jolle he altistuvat, mutta romanien integraatiota koskevat kansalliset strategiat eivät tarjoa kattavaa kehystä havaitun eriarvoisuuden poistamiselle. Lisäksi sukupuolinäkökohdat huomioon ottavat toimet ovat hajanaisia ja harvoin yhteydessä toisiinsa. Selviyksen mukaan syrjintää lähestytään usein vain yhden näkökulman kautta, eikä sukupolvien välisiä eroja oteta huomioon. Valtavirtaistamispyrkimykset kohdistuvat joko romaneihin tai naisten oikeuksiin; romaninaisia koskevien kysymysten valtavirtaistamiseen ei ole keskitytty.

Selvityksen mukaan kaikilla politiikan aloilla, erityisesti asumispolitiikan alalla, on olemassa toimenpiteitä, jotka kohdistuvat nimenomaan romaninaisiin. Silti yksikään valtio ei ole kehittänyt kattavaa lähestymistapaa sen varmistamiseksi, että kaikki tietyllä alalla havaitut ongelmat huomioitaisiin. Mikään strategia ei myöskään anna perusteluja sille, miksi vain muutamaan kansallisella tasolla havaittuun ongelmaan puututaan. Integraatiopolitiikka ei tarjoa mekanismeja, joilla voitaisiin vähentää kulttuuriesteiden kielteisiä vaikutuksia romaninaisten voimaantumiseen. Tietoisuuden lisääminen romaninaisista ja viranomaisten, erityisesti sosiaalityöntekijöiden, kouluttaminen on ratkaisevan tärkeää toimien onnistumiseksi. Sovittelijoilla on tärkeä rooli sidosryhmien tietoisuuden lisäämisessä ja suoran tuen tarjoamisessa romaninaisille. Kansalaisaloitteiden ja yhteistyön edistäminen on ratkaisevan tärkeää kestävien yhteiskunnallisten muutosten aikaansaamiseksi.

Johtopäätökset

Poliittisten asiakirjojen sisällönanalyysi on tehtävä keskusteluanalyysin rinnalla (naiset vs. sukupuoli). Naisiin kohdistuvat myönteiset toimet (poliittisissa asiakirjoissa) ovat pikemminkin poikkeus. Romaninaiset ovat sidosryhminä enimmäkseen vaiti sukupuolten tasa-arvoon ja moniperustaiseen syrjintään liittyvistä aiheista. Romanityttöjen ääntä on vielä kuultava.

Romani- ja matkailijanaisten kohtaamien haasteiden yhtäläisyyksiä ja eroja koskeva vertaileva tutkimus puuttuu. Spekulointi, jonka mukaan romaninaisten ja matkailijanaisten kokema syrjintä on identtistä, perustuu ilmoitettujen ongelmien tulkintaan, mutta ei perusteelliseen vertailevaan analyysiin taustalla olevista tekijöistä ja niiden vaikutuksista.

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on edellytys romani- ja matkailijanaisten tilanteen parantamiselle ja heidän kohtaamiensa moninaisten haittojen poistamiselle.

Malli romaninaisten voimaantumisen edistämiseksi

Malli romaninaisten voimaantumisen edistämiseksi sisältää ensimmäiseksi suojelun varmistamisen niin lainsäädännöllisellä, institutionaalisella kuin henkilökohtaisella tasolla (esimerkiksi terveysriskit ja väkivallan ja syrjinnän uhka). Toiseksi voimaantuminen mahdollistetaan erilaisilla poliittisilla toimintaohjelmilla, kuten koulutukseen, työllistymiseen ja osallisuuteen panostamalla, tietoisuuden lisäämisellä ja tulevaisuudenkuvan rakentamisella. Kolmanneksi yhteistyötä edistetään niin ruohonjuuritasolla kuin institutionaalisella tasolla, tukemalla romaninaisten ja tyttöjen päätöksentekoon osallistumista, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen valmiuksien kehittämisellä sekä tukemalla taloudellisesti kulttuurienvälisiä ohjelmia ja projekteja. 

Miten tästä eteenpäin?

Ilman henkilökohtaisen turvallisuuden vähimmäistason turvaamista romaninaisten ja -tyttöjen voimaantuminen ei ole mahdollista, eikä molemminpuoliseen kunnioitukseen perustuvaa todellista yhteistyötä voida tehdä.

Romaninaisten tilanteen edistämiseksi Euroopassa on kehitettävä kansallisella tasolla johdonmukaisia ja kattavia lähestymistapoja romaninaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen.

Myönteiset muutokset, joita kansainväliset ja kansalliset toimijat ovat vuosikymmenten ajan yrittäneet saavuttaa, edellyttävät jäsenneltyä politiikkaa ja rakentavaa toimintaa, joka on synkronoitu maiden rajojen sisällä ja niiden yli.

Katso tästä Zora Popovan Power Point -esitys kokonaisuudessaan (englanniksi). 

Ajankohtaista