Romaninaisten 8. kansainvälisen konferenssin terveisiä

Julkaisuajankohta 20.12.2021 15.46
Tiedote
Kuvassa 8. kansainvälisen romaninaisten konferenssin osallistujia marraskuussa 2021 Strasbourgissa. Kuvan ottaja Cristina Termizcay
Kuvassa 8. kansainvälisen romaninaisten konferenssin osallistujia marraskuussa 2021 Strasbourgissa. Kuva: Cristina Termizcay

Konferenssiin osallistujien puheenvuoroissa nousi esille se, että rakenteellisen rasismin ilmenemismuodot ovat voimistuneet pandemian aikana. Naisilla ja tytöillä on monia esteitä ja heitä kohtaan on ennakkoluuloja, jotka vaikuttavat heidän mahdollisuuteensa osallistua julkiseen elämään.

Romaninaisten* 8. kansainvälinen konferenssi ’8th International Roma Women’s Conference - Protecting the Human Rights and Dignity of Roma and Travellers women in times of crises’ pidettiin 24. –26. marraskuuta hybridimuodossa Euroopan neuvostossa Strasbourgissa Ranskassa. Konferenssia isännöivät Euroopan neuvoston romanien ja matkailijoiden tiimi sekä Pohjois-Makedonian työ - ja sosiaaliministeriö.

Euroopan neuvoston työntekijöiden ja kääntäjien lisäksi konferenssiin osallistui noin 120 henkilöä, naisia oli 26 maasta. Osallistujat edustivat romanien ja matkailijoiden järjestöjä ja verkostoja, tasa-arvoasiantuntijoita, parlamentin jäseniä, virkamiehiä, valtion viranomaisten tai virastojen edustajia, Euroopan unionin toimielinten tai virastojen ja muiden kansainvälisten järjestöjen edustajia. Suomesta osallistujia oli viisi.

Joitakin yleisiä huomioita puheenvuoroista ja käymistämme keskusteluista

Konferenssiin osallistujien puheenvuoroissa nousi esille se, että rakenteellisen rasismin ilmenemismuodot ovat voimistuneet pandemian aikana. Naisilla ja tytöillä on monia esteitä ja heitä kohtaan on ennakkoluuloja, jotka vaikuttavat heidän mahdollisuuteensa osallistua julkiseen elämään. He ovat aliedustettuina paikallisissa tai kansallisissa poliittisissa rakenteissa ja päätöksentekoprosesseissa. Etnisen leimautumisen seurauksena romaneihin ja matkustavaisiin nuoriin tyttöihin kohdistuva väkivalta jää pimentoon ja huomiotta. Heidän haavoittuvuutensa perustuu pääasiassa terveydenhuoltopalvelujen epätasa-arvoiseen saatavuuteen ja huonoihin elinoloihin. Epäinhimilliset ja kehnot asuinolosuhteet ovat erityisen ongelmallisia etenkin lapsille, jotka ovat etäopetuksessa. Eriarvoisuus koulutuksessa on pahentunut huomattavasti pandemian aikana. Kotona vietetyn ajan lisääntyessä naiset ovat altistuneet enemmän perheväkivallalle.

Vastuu ihmisoikeuksien kunnioittamisesta tulisi olla suurempi pandemian aikoina, mutta käytännössä näin ei ole tapahtunut. Poliittisella tasolla olevat toimet eivät liity ainoastaan haluttomuuteen puuttua vallitsevaan tilanteeseen, vaan myös tehottomiin hallintorakenteisiin.

Päätelmä 1. Romaninaisten ja -tyttöjen osallisuuden edesauttaminen ja parantaminen on osa ihmisoikeuksia ja sen nähdään myös vahvistavan ryhmää ja sen kykyä vastata kohtaamiinsa haasteisiin.

Päätelmä 2. Nuoria romaninaisia ei tule nähdä uhkana tai taakkana, vaan heidät tulee nähdä hyödyntämättömänä potentiaalina. Näistä nuorista tulee aktiivisia kansalaisia, jotka haluavat olla osa yhteiskuntiaan ja myötävaikuttaa itsensä ja yhteisönsä kehittämiseen.

Päätelmä 3. Meidän on torjuttava köyhyyttä kaikin tavoin. Romaninaisten on päästävä työmarkkinoille, vain sillä tavalla he voivat tulla taloudellisesti riippumattomiksi.

Päätelmä 4. Tarvitaan käytännöllisempää ja yhdenmukaisempaa sukupuoli-, terveys- ja koulutuspolitiikkaa, jossa on huomioitu myös yksilöllisiä/kulttuurillisia tarpeita. Tarvitaan myös eriytettyjä myönteisiä selvityksiä romanitytöistä ja -naisista. Meidän tulee kiinnittää enemmän huomioita myös niihin, joita on vaikea tavoittaa ja jotka kärsivät eniten.

Päätelmä 5. Meidän on sovitettava sosiaali - ja ympäristöpolitiikkamme paremmin yhteen, jotta voimme puuttua kaupungistumiseen liittyviin kysymyksiin, tarjota asianmukaisia palveluja sekä parantaa elinoloja yleisesti.

Konferenssissa esiteltiin myös Euroopan neuvoston julkaisema Zora Popovan selvitys Romani- ja matkustavaisten naisten keskuudessa käynnissä olevasta osallisuuden ja voimaantumisen muutoksesta. Suomi vastasi myös selvitykseen liittyvään kyselyyn. Selvityksen voi lukea englanninkielisenä ’Empowerment of Roma and Traveller women: a change under construction’.

Puimme myös oranssit T-paidat päällemme osallistuen sillä tavalla 25.11. kansainväliseen naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen päivään.

Konferenssissa tehtiin suosituksia eri tahoille ja niitä vielä viilataan lopulliseen muotoonsa. Euroopan neuvosto uutisoi konferenssiraportin kokonaisuudessaan kommentointien jälkeen. 

Teksti: Nesime Salioska (konferenssin raportoija) ja Janette Grönfors (STM/RONK)

*The term “Roma and Travellers” is used at the Council of Europe to encompass the wide diversity of the groups covered by the work of the Council of Europe in this field: on the one hand a) Roma, Sinti/Manush, Calé, Kaale, Romanichals, Boyash/Rudari; b) Balkan Egyptians (Egyptians and Ashkali); c) Eastern groups (Dom, Lom and Abdal); and, on the other hand, groups such as Travellers, Yenish, and the populations designated under the administrative term “Gens du voyage”, as well as persons who identify themselves as Gypsies. The present is an explanatory footnote, not a definition of Roma and/or Travellers.
 

Ajankohtaista