Kysely kunnille MAARO-ohjelman alueellisesta toteutumisesta 2019-2020 / Enkät till kommunerna om det regionala genomförandet av MAARO-programmet 2019 –2020

3.11.2020 15.28
Tiedote

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa, miten vuosien 2018-2022 romanipoliittista ohjelmaa (ROMPO2) on toteutettu alueellisesti eri hallinnonaloilla vuosina 2019-2020. Vastaukset auttavat läpiviemään ja edelleen kehittämään alueelliseen romanipoliittiseen ohjelmaan (MAARO) kirjattuja toimenpiteitä.

Valtakunnallinen romaniasioiden neuvottelukunta toteuttaa yhteistyössä alueellisten romaniasioiden neuvottelukuntien kanssa romaniväestöä koskevan kyselyn alueellisille ja maakunnallisille toimijoille, joiden työalaan kuuluu edistää, kehittää ja toteuttaa kuntalaisten osallisuutta ja yhdenvertaisuuden toteutumista. 3.11.2020 kysely lähetettiin 320:een kuntaan ja kaupunkiin Suomessa ja Ahvenanmaalla. Kyselyssä selvitetään sitä, kuinka kunnat ja kaupungit ovat edenneet paikallisessa MAARO-ohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa vuosina 2019-2020. 

MAARO-ohjelmien tekemiseen on laadittu opas maakunnallisille ja kunnallisille toimijoille vuosien 2018–2022 romanipoliittisen ohjelman (ROMPO2) paikallisen toteuttamisen tueksi. Opas on laadittu, koska kansallista toimenpideohjelmaa täydentämään tarvitaan lisää paikallisia ja maa-kunnallisia romaniasiain toimenpideohjelmia (nk. MAARO-ohjelmia). MAARO-ohjelmaan sisältyvät toimenpiteet johdetaan ROMPO2:sta.

Kysely on rakennettu MAARO-ohjelman toimintalinjoista. Alue- ja kuntatason vastuita sisältävät toimintalinjat liittyvät muuan muassa koulutukseen, työllisyyteen, yhdenvertaiseen kohteluun, romanikulttuurin vahvistamiseen, romaniväestön voimaannuttamiseen ja osallisuuden lisäämiseen, alueellisen romanityön kehittämiseen sekä kansainväliseen romanityöhön.

På svenska:

Syftet med denna enkät är att kartlägga hur programmet för romsk politik i Finland 2018-2022 (ROMPO2) genomförts regionalt åren 2019-2020 inom olika förvaltningsområden. Denna enkät om den romska befolkningen är avsedd för aktörerna i regioner och landskap vars arbetsområde omfattar främjandet, utvecklingen och genomförandet av kommuninvånarnas delaktighet och jämställdhet. Vi har sänt idag 3.11.2020 enkäten till 320 kommuner och städer i Finland och på Åland.

De prioriterade områdena, som omfattar både de regionala och kommunala ansvaren i programmet för romsk politik 2018-2022, inbegriper bland annat områden som utbildning, sysselsättning, likabehandling, förstärkning av den romska kulturen, förstärkning av den romska befolkningens egenmakt, utökad delaktighet, utvecklingen av det lokala romska arbetet samt den internationella romska verksamheten.

Ajankohtaista