Euroopan perusoikeusviraston tutkimus: Euroopan on torjuttava romaneihin ja matkailijoihin kohdistuva syrjinnän ja köyhyyden kierre

25.9.2020 13.04
Tiedote
Kuvassa on tutkimusraportin kansi, jossa nainen seisoo asuntovaunun edessä.

Euroopan perusoikeusviraston (FRA) tekemän tutkimuksen mukaan Länsi-Euroopassa asuvat romanit ja matkailijat kokevat vakavaa syrjintää, mikä puolestaan johtaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäämiseen sekä köyhyyteen. Tutkimustulokset osoittavat, että syrjinnän ja köyhyyden torjuminen edellyttää poliittisen tason päätöksiä, joihin tarvitaan romaniyhteisöjen osallisuutta ja asiantuntijuutta.

Haastattelututkimukseen osallistui vuosina 2018-2019 yhteensä lähes 4700 Belgiassa, Ranskassa, Irlannissa, Alankomaissa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvaa vähintään 16-vuotiasta romania ja matkailijaa. Tutkimuksessa kerättiin tietoa romanien ja matkailijoiden kokemuksista ja mielipiteistä koskien perusoikeuksien toteutumista ja syrjintää. Euroopan unionin perusoikeusvirasto tekee säännöllisiä tutkimuksia romanien perusoikeustilanteesta EU:ssa. Ne antavat EU:n toimielimille ja jäsenvaltioille tietoa syrjinnän torjumiseksi ja perusoikeuksien yhtäläisen saatavuuden edistämiseksi.

Tutkimuksen mukaan neljäsosa Länsi-Euroopassa asuvista romaneista ja matkailijoista elää ilman elämän perusedellytyksiä, kuten lämmitystä tai ravitsevaa ruokaa. Ruotsissa joka viides romani ja matkailija, mukaan lukien heidän lapsensa (22 %), oli mennyt nälkäisenä nukkumaan vähintään kerran edellisessä kuussa. Osuus oli pienempi Belgiassa (15 % romanien osalta ja 13 % matkailijoiden osalta) sekä Ranskassa ja Irlannissa (10 %). Tutkimus osoittaa, että joka neljäs romani- tai matkailijalapsi asuu kotitaloudessa, jossa ei ole varaa ruokaan tai lämmitykseen ja jossa on vuokravelkaa. Romanien ja matkailijoiden elinajanodote on 10 vuotta alempi kuin valtaväestön.

Lähes puolet tutkituista romaneista ja matkailijoista (45%) kohtasi syrjintää viimeisten 12 kuukauden aikana vähintään yhdellä kymmenestä elämänalueesta, joita tutkimus koski. Näitä elämänaloja ovat työnhaku, työ, koulutus, yhteydenpito kouluhenkilökuntaan, terveydenhoidon saatavuus, asuminen, julkisen liikenteen käyttö, hallintovirastot ja yökerhoon, ravintolaan, hotelliin tai kauppaan saapuminen. 10–20 prosenttia vastaajista koki syrjintää ollessaan yhteydessä kouluun vanhempana tai opiskelijana kyselyä edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Ruotsia lukuun ottamatta romanien ja matkailijoiden lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen on huomattavasti alle EU:n koulutusstrategiassa asetetun tavoitteen. Kaksi kolmasosaa 18–24-vuotiaista romaneista ja matkailijoista lähtee koulusta varhain ja saa korkeintaan alemman keskiasteen koulutuksen. 

Tutkimuksen mukaan vastaajat ilmoittivat vain noin joka viidennestä (21 %) viimeisten viiden vuoden aikana tapahtuneesta syrjintätapauksesta. Vain viisi prosenttia syrjinnän uhreista ilmoitti tapauksesta tasa-arvoelimelle. Keskimäärin vain puolet vastaajista (53 %) oli tietoisia laeista, joilla kielletään ihonväriin, etniseen alkuperään tai uskontoon perustuva syrjintä. Vain kolmannes (33 %) vastaajista tiesi vähintään yhden tasa-arvoelimen.

Tutkimustulosten olisi edistettävä poliittisia toimia niin EU:n kuin jäsenvaltioiden tasolla ja ohjattava poliittisia päättäjiä työskentelemään yhdessä romanien ja matkailijoiden kanssa syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseksi. Romanivastaisuuden ja romaneihin ja matkailijoihin kohdistuvan syrjinnän torjunnan olisi muodostettava erillinen painopistealue EU:n vuoden 2020 jälkeisessä tasa-arvo- ja osallisuuspolitiikassa, ja EU:n olisi otettava tämä huomioon asiaa koskevissa suosituksissa ja strategisissa kehyksissä. 

EU:n jäsenvaltioiden on varmistettava, että syrjinnän ja romanivastaisuuden torjunta valtavirtaistetaan kaikilla politiikan aloilla. Kansallisiin romanien osallistamista koskeviin strategioihin olisi sisällytettävä kohdennettuja syrjinnän vastaisia toimenpiteitä ja suunnittelutyön tulisi tapahtua yhdessä romaniyhteisöjen ja niiden edustajien kanssa. Jäsenvaltioiden tulisi ottaa romanien ja matkailijoiden yhteisöt ja yhdistykset mukaan neuvottelemaan kaikista asiaankuuluvista politiittista toimista. 

 

Ajankohtaista